Fysioterapi


Fysioterapi


En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerte og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen baseres på grundig undersøkelse og vurdering av pasientens problem og ut i fra hva pasienten selv ønsker hjelp til. I behandlingen anvender fysioterapeuten forskjellige metoder, teknikker og øvelser, samt informasjon og veiledning. Målet med behandlingen er utvikling, gjenvinning eller vedlikehold av funksjonsevne, utnytting av egne ressurser og å bidra aktivt til bedring av egen helse. Pasientens aktive deltakelse i behandlingen er helt sentral.


Mange ulike faktorer er med på å opprettholde vår helse, og disse faktorene kan igjen bidra til funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom. Fysiske og psykiske belastninger kan gi kroppslige utslag og bidra til sykdomsutvikling. Kroppslige plager kan derfor forstås i lys av opplevelser/hendelser gjennom livet, nåværende situasjon pluss sosiale og kulturelle forhold. Denne forståelsen danner grunnlaget for fysioterapeutens vurdering av hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges.


Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og er underlagt helsepersonelloven, og skal utøve faglig forsvarlig fysioterapi og holde seg faglig oppdatert. Hos oss er alle selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, både med og uten avtale med kommunen.


Våre fysioterapeuter jobber inne for mange ulike felt, blant annet disse:


Eldre menneskers helseproblemer er ofte sammensatte. Jo eldre du blir, desto viktigere er det å holde deg i bevegelse. Fysisk aktivitet kan redusere smerter og gi økt velvære. Det nytter å trene selv etter fylt 85 år. For mer informasjon om fysioterapi for eldre: https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Fysioterapi-for-eldre


Fysioterapeuten tilbyr kvinner helsefremmende, forebyggende og behandlende tiltak i ulike livfaser, som ved f.eks. bekkenrelaterte smerter under og etter svangerskap, inkontinens. Se mer fysioterapi for kvinner se under Kvinnehelse under behandlinger her på vår side og/eller følge lenken: https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Fysioterapi-for-kvinner


Ved hjerte- og lungesykdom er det viktig med regelmessig fysisk aktivitet og trening for å opprettholde eller øke funksjonsevnen, samt hindre forverring av sykdommen. Våre terapeuter kan tilrettelegge et trygt treningstilbud. For mer informasjon hjerte- og lungefysioterapi: https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Hjerte-og-lungefysioterapi


Nevrologi – våre fysioterapeuter undersøker, behandler og rehabiliterer personer med nevrologiske tilstander som følge av skade eller sykdom i det sentrale eller perifere nervesystemet.


Ortopedi – omfatter behandling av skader og sykdommer i bein, muskler og sener. Slike skader og sykdommer kan føre til smerte, leddhevelse, nedsatt bevegelighet og nedsatt muskelstyrke.


Revmatologi – revmatisme kjennetegnes av smerter i ledd, muskler og sener, og kan forårsake endringer i daglig bevegelse og funksjon.

For mer informasjon om nevrologi, ortopedi og revmatologi: https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Fysioterapi-for-nevrologi-ortopedi-og-revmatologi


Idrettsfysioterapi omfatter behandling og rehabilitering av skader som medfører fravær fra ønsket aktivitet, trening og/eller konkurranse, typiske skader som medfører fravær fra arbeid og fritidsaktiviteter og forebyggende behandling av skader og belastningslidelser i muskelskjelettapparatet og livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2. Mer informasjon: https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Idrettsfysioterapi


Fysioterapeuten er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge med mål om å gi de gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring. For mer informasjon om fysioterapi for barn og unge: https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Fysioterapi-for-barn-og-unge


Fysioterapi kan forebygge, rehabilitere eller lindre plager som svekket muskelkraft, nedsatt kondisjon, tretthet, smerter og anspenthet ved kreftsykdom. Studier viser at bevegelse og trening av positiv effekt på livskvaliteten til personer som får eller har gjennomgått kreftbehandling. For oversikt over fysioterapeuter med spesialkompetanse innen lymfødembehandling kontakt Norsk Lymfødemforenin. For mer informasjon: https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Fysioterapi-ved-kreft-og-lymfoedem

 

Trenger du henvisning?

Du trenger ikke henvisning for å gå til fysioterapibehandling, hverken til fysioterapeut med eller uten avtale med kommunen. Dersom du derimot har flere diagnoser, en sammensatt sykehistorie eller har gjort andre undersøkelser for gjeldene problematikk kan likevel henvisning eller epikrise fra lege være viktig slik at fysioterapeuten får kjennskap til viktige opplysninger om din helse og kan tilpasse behandling deretter.

Når du går til en fysioterapeut som har avtale med kommunen betaler du en offentlig fastsatt egenandel og har mulighet for frikort dersom egenandelene overstiger et fastsatt beløp. Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade betaler ikke egenandel. 

Til fysioterapeut uten avtale er det kort ventetid og rask hjelp er mulig. Vi anbefaler ofte dette for å komme raskt i gang med behandling og/eller for å få veiledning og informasjon for hva man selv kan gjøre for å bedre problematikken.


Teksten er inspirert av tekst om fysioterapi generelt, for å lese mer følg lenken: https://fysio.no/Hva-er-fysioterapi/Hva-er-fysioterapi-utdypet